Komenda Miejska Policji w Płocku

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11-ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9.00-13.00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe –
 • oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru,
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów,
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest również okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku lub ze strony internetowej www.policja.pl.