Dzienny Dom „Senior+” w Szczutowie

Jest to placówka pobytu dla osób starszych, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Dom przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku  60+, będących mieszkańcami powiatu sierpeckiego o zmniejszonej sprawności fizycznej oraz posiadających zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu .

Zadaniem Domu jest zapewnienie dziennej opieki osobom starszym,w szczególności samotnym. Ma również za zadanie integrować i aktywować przebywające w nim osoby, szczególnie w formie treningów, terapii, wypoczynku i rozrywki.

Seniorzy otrzymają wsparcie w postaci działań prozdrowotnych, w tym pobudzających aktywność ruchową. Zadaniem Domu jest w szczególności przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu oraz promowanie i wdrażanie integracji międzypokoleniowej.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerami tel. 24 275 76 60 (PCPR Sierpc), 24 276 74 75 (DPS Szczutowo).