Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

W Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie zapewniamy całodobową opiekę osobom przewlekle chorym psychiczne.

Osiągnęliśmy wysoki standard usług bytowych (warunki mieszkaniowe, wyżywienie, utrzymanie czystości), opiekuńczych (pielęgnacja, pomoc w czynnościach dnia codziennego) i wspomagających (pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców, rehabilitacja, psychoterapia, praca socjalna), czego potwierdzeniem jest wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego – pozycja 76.

Przy placówce funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, placówka dziennego po bytu dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, zamieszkałych w środowisku lokalnym. Zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Celem rehabilitacji jest możliwie niezależne, samodzielne i aktywne życie w środowisku, nabycie umiejętności zawodowych, a w przyszłości podjęcie pracy.

Zakrzewo Kościelne 14, 09-460 Mała Wieś
Tel. 24 2314147, 24 2317098
zakrzewo@domypomocy.pl