Straż Graniczna

Straż Graniczna jako formacja uzbrojona, nie wchodząca w skład Sił Zbrojnych zatrudnia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych – członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników pomocniczo – obsługowych. Zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2365 ze zm.) funkcjonariuszem Straży Granicznej może być osobą posiadającą wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować, a także dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Kandydat do służby w Straży Granicznej może być przyjęty do służby, jeżeli dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji i umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat, nie spełniający ww. warunku może być przyjęty do służby za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne. Szczegóły dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby oraz ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczone są na stronie internetowej
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej www.nadwislanski.strazraniczna.pl.