Straż Miejska

Straż Miejska w Płocku ma jeden cel – zapewnić bezpieczeństwo lokalnej społeczności poprzez ochronę porządku publicznego. Realizując go w różnych obszarach, od spraw typowo porządkowych, po sprawy trudne i wymagające konsekwentnego działania.

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317 i 650);

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Od 26 lat strażnicy miejscy służą swoja pomocą mieszkańcom miasta. Warto zauważyć, iż sposób  działania oraz zakres realizowanych przez nas zadań ulega ciągłemu procesowi dostosowawczemu do aktualnych potrzeb. Dzięki decyzjom Władz Miasta o zmianie struktury formacji udało się dostosować jej formę działalności do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, a przez to zapewnić stały wzrost skuteczności realizowanych przez płocką Straż Miejską zadań.