Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku
adres: ul. Padlewskiego 5 lok. 120a, 09-402 Płock
tel./fax: (24) 264-05-42
e-mail: ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl

to placówka realizująca działalność w zakresie rynku pracy. Działalność CEiPM OHP w Płocku polega przede wszystkim na :

 

 1. Analizowaniu rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, a w szczególności:
 • Gromadzeniu danych dotyczących lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych,
 • Opracowywaniu analiz w ww. zakresie na potrzeby OHP,
 • Opracowywaniu programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży,
 • Inicjowaniu i wnioskowaniu o realizację programów wojewódzkich i regionalnych,
 1. Prowadzeniu pośrednictwa pracy poprzez Młodzieżowe Biura Pracy oraz Punkty Pośrednictwa;
 2. Prowadzeniu szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szczególności:
 • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży oraz dorosłych zgłaszających się do OHP,
 • Organizowaniu pomocy w wyborze optymalnej formy kształcenia (szkolne, pozaszkolne) dla młodzieży i dorosłych,
 • Informowaniu o usługach szkoleniowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP,
 • Organizowaniu grup o zbieżnych potrzebach edukacyjnych,
 • Współpracy z lokalnymi instytucjami szkoleniowymi, w tym instytucjami kształcenia ustawicznego,
 • Gromadzeniu informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy,
 • Kierowaniu zgłaszających się osób na szkolenia do ww. instytucji,
 • Współpracy z innymi podmiotami na rynku pracy zajmującymi się prowadzeniem szkoleń zawodowych dla młodzieży.
 1. Promocji i informacji w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:
 • Prowadzeniu marketingu usług oferowanych przez OHP,
 • Popularyzowaniu, promowaniu i informowaniu o działalności CEiPM,
 • Ścisłej współpracy z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja),
 • Wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami – instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania,
 • Poszukiwaniu partnerów wśród m.in. władz samorządowych organizacji pozarządowych,
 • Reprezentowaniu OHP na terenie działalności.