Organizatorzy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej świadczone są usługi poradnictwa zawodowego oraz usługi zagranicznego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Realizowane są także zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczania społecznego oraz prowadzony jest rejestr instytucji szkoleniowych. Doradcy zawodowi ułatwią podjęcie decyzji o wyborze zawodu, pomogą przygotować się do poszukiwania pracy, przyjdą z pomocą w dokonaniu bilansu możliwości zawodowych, wskażą źródła informacji zawodowych, pomogą napisać życiorys i list motywacyjny, przygotują do rozmowy kwalifikacyjnej, pomogą przygotować się do otwarcia działalności gospodarczej, wykonają testy predyspozycji zawodowych. Formy pracy z doradcą zawodowym to: indywidualne porady zawodowe, konsultacje za pomocą poczty elektronicznej, zajęcia warsztatowe.

Zespół ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS – prowadzi promocję działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy Zespołu informują i szkolą w zakresie możliwości i zasad pozyskania wsparcia z EFS w tym o trwających i planowanych naborach a także ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie. W ramach dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego, pracownicy prowadzą działania promujące Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Ponadto, współpracują z lokalnymi podmiotami na rzecz rozwoju partnerstwa lokalnego i upowszechniania jego dobrych praktyk a także wspierania przedsiębiorczości.

Kolegialna 19, 09-402 Płock
tel. 24 264 03 75
plock@wup.mazowsze.pl
www.wupwarszawa.praca.gov.pl

 

Miejski Urząd Pracy w Płocku

Miejski Urząd Pracy w Płocku jest częścią publicznych służb zatrudnienia od 2007 roku, kiedy to Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o powołaniu nowej jednostki w strukturze instytucji samorządowych (Uchwała nr 212/XV/07 z dnia 30 października 2007 r.). Uchwała rozpoczęła proces podziału zasobów Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku i organizacji MUP w Płocku, który faktyczną obsługę mieszkańców Płocka rozpoczął od stycznia 2008 roku. Na przestrzeni już blisko 10 lat działalności Miejski Urząd Pracy aktywnie włącza się w kreowanie lokalnego rynku pracy, będąc ważnym ogniwem minimalizowania negatywnych skutków bezrobocia. Pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy codziennie wspierają zarówno osoby bezrobotne, poszukujące pracy jak i pracodawców, świadcząc usługi w zakresie Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Organizacji Szkoleń. Usługi, które realizuje MUP są wspierane instrumentami i programami rynku pracy (m.in. staże, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznawane jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i inne).

3 Maja 16, 09-400 Płock
t
el. 24 367 18 30, fax 24 367 18 31
sekretariat@mup.plock.eu
www.mup.plock.eu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Współczesny rynek pracy to złożony układ podlegający nieustannym, dynamicznym zmianom. Od

niespełna trzydziestu lat, które minęły od momentu transformacji ustrojowej, rynek pracy podlegał ewolucji w ślad za zmianami zachodzącymi w sferze gospodarczej i społecznej w skali całego kraju, jak i poszczególnych regionów.

Powiatowy Urząd Pracy pełni współcześnie zarówno rolę instytucji pośredniczącej pomiędzy popytem i podażą na lokalnym rynku pracy, jak i przeciwdziałającej powstawaniu barier takich jak: niedostosowanie kwalifikacji kadr do potrzeb pracodawców, rejestrowanie się w urzędach pracy wyłącznie ze względu na bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne, czy brak zaufania pracodawców do urzędu, jako skutecznego partnera w poszukiwaniu wartościowych pracowników.

Samorząd Powiatu Płockiego dąży do zapewnienia wszystkim swoim mieszkańcom godziwych warunków życia poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu. Dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dąży do zbudowania partnerstwa z osobami poszukującymi zatrudnienia, jak i pracodawcami, aby wspólne budować i wykorzystywać tkwiący w nich potencjał.

Szanse na wyjście z bezrobocia są ściśle uzależnione od poziomu wykształcenia i gotowości osób bezrobotnych do dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Rośnie tym samym znaczenie działań pozwalających zdobyć, podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe. Przy obecnej sytuacji na rynku pracy szczególnego znaczenia nabierają działania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, jako partnera osób bezrobotnych. Działania nakierowane na przemyślane dostosowanie umiejętności osób bezrobotnych do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców poprzez odpowiedni dobór i realizację usług oraz instrumentów rynku pracy.

Jako partner biznesu Powiatowy Urząd Pracy w Płocku priorytetowo traktuje budowę trwałych relacji z pracodawcami, dzięki którym będą oni postrzegać urząd, jako profesjonalnego partnera w procesie rekrutacji. Dlatego też stabilna, długookresowa współpraca z pracodawcami to jedno z najważniejszych realizowanych zadań. Wsparcie pracodawców nie ogranicza się jedynie do realizacji usługi pośrednictwa pracy. Obejmuje ono również realizację szeregu skierowanych do nich instrumentów rynku pracy. Działania te nastawione są na wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, a także kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników.

Kostrogaj, 09-400 Płock
tel. 24 267 46 30, fax 24 267 46 31
sekretariat@pupplock.pl
www.pupplock.pl