Zakład Doskonalenia Zawodowego Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku

Zakład Doskonalenia Zawodowego Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku

  1. 1 Maja 7, 09-402 Płock świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców w formach szkolnych i pozaszkolnych. Swoją działalność edukacyjną jako podmiot prowadzący- realizuje poprzez sieć  szkół wpisanych do  ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku  funkcjonują:
  1. w systemie dziennym dla młodzieży
  • Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku kształcące w zawodach technik informatyk, technik mechanik i technik usług fryzjerskich,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia  w Płocku kształcąca w zawodach fryzjer, sprzedawca, kierowca mechanik.
  1. w systemie zaocznym dla dorosłych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku,
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia  w Płocku kształcąca w zawodach technik usług kosmetycznych, technik bezpieczeństwa i  higieny i pracy.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku jest instytucją szkoleniową  wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00006/2004. Z naszej oferty korzystają zarówno Klienci indywidualni, jak i instytucjonalni-

urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz firmy, które kierują na szkolenia swoich pracowników lub podopiecznych. Proponując różnorodne formy szkolnej i pozaszkolnej edukacji, umożliwiamy wszystkim zainteresowanym zdobycie wykształcenia, doskonalenie w wykonywanym zawodzie lub uzyskanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji. W swojej codziennej działalności dbamy przede wszystkim o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb edukacyjnych naszych Klientów i dlatego – niezależnie od stałego podnoszenia jakości kształcenia – do oferty wprowadzamy atrakcyjne kierunki i specjalności, odpowiadające dynamicznie zmieniającym się wymogom współczesnego rynku pracy. Klienci korzystający z naszych usług mogą liczyć nie tylko na wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny kształcenia, ale także na zdobycie certyfikowanych uprawnień branżowych lub państwowych.

Cechą charakterystyczną prowadzonej przez nas  działalności edukacyjnej, zarówno w przypadku szkół kształcących w zawodach, jak i w przypadku kursów i szkoleń, jest wysoki udział zajęć praktycznych realizowanych w małych grupach lub indywidualnie pod nadzorem trenera, zapewniający adekwatne przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu. Naszym niekwestionowanym atutem są: sprawdzona, w pełni profesjonalna kadra wykładowców oraz  baza dydaktyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia techniczne. Wydawane przez nas zaświadczenia o ukończeniu kursów spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Miarą uznania dla działalności naszej placówki jest  Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009. Od wielu lat niezmiennymi priorytetami naszej działalności są solidność, uczciwość oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.